Polska

Ogólne warunki umów Chem-Trend Polska sp. z o.o. sp. k.

1. Postanowienia ogólne

a) Ogólne Warunki Umów (zwane dalej Ogólnymi Warunkami) stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaŜy, dostawy, umów o świadczenie usług i innych podobnych umów zawieranych przez Sprzedającego. Ogólne Warunki regulują równieŜ wszelkie świadczenia (w tym wszelkie doradztwo w zakresie zastosowań technicznych towarów) związane z takimi umowami zawartymi przez Sprzedającego bez względu na to, czy świadczenia takie realizowane są odpłatnie czy nieodpłatnie. Sprzedającym w rozumieniu Ogólnych Warunków jest spółka Chem-Trend Polska sp. z o.o. sp. k.

b) Przyjęcie Ogólnych Warunków przez Kupującego skutkuje ich włączeniem do danej umowy, jak równieŜ do przyszłych umów, które zostaną zawarte przez Sprzedającego z danym Kupującym. Warunki Kupującego nie wiąŜą Sprzedającego, chyba Ŝe zostały przez niego wyraźnie przyjęte na piśmie. Wszelkie zmiany niniejszych Ogólnych Warunków i/lub ich uzupełnienia wymagają dla swej waŜności pisemnej zgody Sprzedającego. Zmiany niektórych postanowień Ogólnych Warunków nie naruszają mocy pozostałych ich postanowień.

c) W obrocie międzynarodowym stosowane są przez Sprzedającego – obok przepisów prawa polskiego i niniejszych Ogólnych Warunków – INCOTERMS 1990.

2. Oferta i zawarcie umowy

a) Oferty składane przez Sprzedającego niezaleŜnie od ich oznaczenia nie stanowią ofert w rozumieniu polskiego Kodeksu Cywilnego a tylko zaproszenia do rozpoczęcia rokowań, chyba Ŝe wyraźnie zastrzeŜono inaczej na piśmie. Reklamy Sprzedającego, jego ogłoszenia, cenniki i inne informacje niezaleŜnie od formy nie stanowią ofert w rozumieniu polskiego Kodeksu Cywilnego, a tylko zaproszenia do rozpoczęcia rokowań.

b) Oświadczenia, zamówienia, zlecenia i/lub zastrzeŜenia Kupującego uwaŜa się za przyjęte przez Sprzedającego z chwilą otrzymania przez Kupującego ich pisemnej akceptacji przez Sprzedającego. Postanowienie to odnosi się takŜe do oświadczeń, zamówień, zleceń i/lub zastrzeŜeń kupującego złoŜonych telefonicznie, ustnie lub złoŜonych w jakikolwiek sposób przedstawicielom Sprzedającego.

c) Umowę uwaŜa się za zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego pisemnego przyjęcia oferty przez Sprzedającego. Postanowienie to stosuje się takŜe do ofert składanych przedstawicielom Sprzedającego.

3. Ceny

a) Ceny stosowane przez Sprzedającego, jeŜeli wyraźnie na piśmie nie zastrzeŜono inaczej, są cenami loco zakład Sprzedającego lub magazyn wysyłkowy. Ceny te są cenami netto i nie zawierają podatku VAT.

b) Jeśli w okresie pomiędzy zawarciem umowy a jej wykonaniem ulegną zmianie stawki celne, podatki, koszty materiałów, energii, transportu, lub zmienią się jakiekolwiek inne opłaty i/lub warunki mające istotny wpływ na ceny, Sprzedający ma prawo do dokonania samodzielnej i jednostronnej zmiany ceny, nawet jeŜeli wcześniej uzgodniono cenę stałą. Opakowania specjalne liczone są po kosztach własnych.

4. Wysyłka towarów.

a) Uzgodnione terminy wysyłki towarów naleŜy traktować jako przybliŜone. Jeśli wysyłka ma być zrealizowana na Ŝądanie Kupującego lub, jeśli wysyłka ma być na Ŝyczenie Kupującego wstrzymana, konieczne jest pisemne uzgodnienie terminu, w którym Kupujący moŜe Ŝądać realizacji wysyłki lub okresu, w którym wysyłka nie będzie zrealizowana. Koszty przechowywania towaru oraz ryzyko jego przypadkowej utraty, uszkodzenia lub zniszczenia w razie wstrzymania wysyłki ponosi Kupujący.

b) Termin realizacji wysyłki biegnie od dnia zawarcia umowy określonego w punkcie 2 c) Ogólnych Warunków. Wysyłkę uwaŜa się za zrealizowaną z chwilą załadunku towarów lub z chwilą upływu terminu do odbioru wskazanego w informacji dla Kupującego, Ŝe towary są gotowe do wysyłki.

c) Strajki, lokauty, zakłócenia w działalności przedsiębiorstw, zakłócenia produkcji lub komunikacji, braki surowców lub siła wyŜsza i inne okoliczności niezaleŜne od Sprzedającego, które uniemoŜliwiają terminową realizację przyjętych zamówień, uprawniają Sprzedającego do odstąpienia od umowy. Sprzedający moŜe ograniczyć się tylko do odpowiedniego przedłuŜenia terminu realizacji wysyłki. We wskazanych przypadkach Kupujący nie moŜe Ŝądać odszkodowania ani nie moŜe od umowy odstąpić. Sprzedający jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Kupującego o zaistniałych przeszkodach.

d) Sprzedający ma prawo do wykonywania częściowych wysyłek. W takim wypadku kaŜda wysyłka jest traktowana oddzielnie, jako częściowe wykonanie umowy, a Kupujący zobowiązany jest do zapłacenia ceny za kaŜdą partię towarów, która zostanie wysłana, chyba, Ŝe inaczej uzgodniono na piśmie.

e) Sprzedający ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie zobowiązania (w tym za zwłokę w realizacji wysyłki) tylko wtedy, gdy niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie zobowiązania wynika z winy umyślnej lub raŜącego niedbalstwa Sprzedającego. W razie wystąpienia zwłoki w wykonaniu zobowiązania Kupujący wyznaczy odpowiedni, co najmniej 4-tygodniowy termin dodatkowy dla realizacji wysyłki. Dopiero po bezskutecznym upływie tego dodatkowego terminu, Kupujący moŜe wedle swego wyboru Ŝądać odszkodowania lub odstąpić od umowy, z zastrzeŜeniem treści punktu 4e) zdanie 1 niniejszych Ogólnych Warunków.

f) Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za brak realizacji wysyłki spowodowany nie uzyskaniem zezwolenia na wwóz towarów lub surowców do ich produkcji na terytorium Polski. Zasadę tę stosuje się odpowiednio w razie nie uzyskania zezwolenia na wywóz towarów lub surowców do ich produkcji poza granice Polski.

g) W razie uzyskania przez Sprzedającego informacji o zagroŜeniu sytuacji finansowej Kupującego, Sprzedający moŜe zaŜądać natychmiastowej zapłaty za wszystkie towary sprzedane danemu Kupującemu. Sprzedający moŜe takŜe natychmiastowo wstrzymać wysyłkę towarów, odmówić realizacji umów zawartych z danym kupującym, jak równieŜ odstąpić od umowy, bez prawa Kupującego do jakichkolwiek roszczeń wynikających z takich działań Sprzedającego.

5. Ilość i cięŜar

a) Wysyłka realizowana jest w wielkościach opakowań stosowanych przez Sprzedającego. Zamówienia wielkości pośrednich mogą być zmieniane przez Sprzedającego na kolejną wyŜszą jednostkę opakowania stosowaną przez Sprzedającego. Cena ustalana jest wtedy na podstawie wartości faktycznie zrealizowanej wysyłki. W przypadku zamówionych produktów specjalnych wysyłane ilości mogą odbiegać od zamówionych o +/- 10%.

b) Podstawą do naliczenia ceny jest cięŜar netto towaru ustalony w zakładzie Sprzedającego lub w magazynie wysyłkowym.

c) Jeśli uzgodniono, Ŝe wysyłka będzie zrealizowana na Ŝądanie Kupującego, Sprzedający zastrzega sobie prawo do zgromadzenia materiału potrzebnego do realizacji całości zamówienia i wytworzenia całości zamówionego towaru oraz przechowywania towaru w gotowości do wysyłki. Koszty przechowania zgromadzonego towaru oraz ryzyko przypadkowej utraty, uszkodzenia lub zniszczenia towaru ponosi Kupujący. Jakiekolwiek zastrzeŜenia lub zmiany zamówienia zgłaszane przez Kupującego po wytworzeniu zamówionego towaru lub po zgromadzeniu materiału potrzebnego do realizacji zamówienia nie będą uwzględniane przez Sprzedającego.

d) Przy przyjmowaniu drobnych zamówień Sprzedający zastrzega sobie prawo ustalenia minimalnej wartości zamówienia jak równieŜ naliczenia zryczałtowanych kosztów jego realizacji. Pod pojęciem drobnych zamówień rozumieć naleŜy zamówienia o łącznej wartości nie przekraczającej równowartość 110 Euro wg średniego kursu NBP.

6. Przejście ryzyka i wysyłka

a) O ile w niniejszych Ogólnych Warunkach inaczej nie stwierdzono, wszelkie cięŜary oraz ryzyka związane z towarami przechodzą na Kupującego z chwilą przekazania ładunku pierwszemu przewoźnikowi. Postanowienie to znajduje zastosowanie takŜe wówczas, gdy Sprzedający pokrywa koszty transportu, gdy obowiązuje cena franco oraz gdy wysyłka jest realizowana przez osobę trzecią, działającą na podstawie upowaŜnienia udzielonego przez Sprzedającego.

b) Gdy opóźnienie wysyłki towarów po zgłoszeniu jej gotowości następuje z przyczyn, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, ryzyka i cięŜary związane z towarami przechodzą na Kupującego z chwilą powiadomienia go przez Sprzedającego, Ŝe towary są gotowe do wysyłki.

c) Kupujący ponosi wszelkie ryzyka związane z transportem towarów, w tym w szczególności ryzyko uszkodzenia, ubytku, utraty lub zniszczenia towarów oraz ryzyko ubytku na wadze towarów płynnych przez wyciekanie lub parowanie. Wszelkie szkody powstałe podczas transportu towarów Kupujący winien zgłaszać bezpośrednio przewoźnikowi w terminach określonych w przepisach.

7. ZastrzeŜenie własności.

a) Sprzedający zastrzega sobie własność sprzedanych towarów do momentu całkowitego uregulowania przez Kupującego wszelkich naleŜności (łącznie z odsetkami) wynikających ze stosunków handlowych istniejących pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.

b) Kupujący zobowiązany jest do odpowiedniego przechowywania towarów objętych zastrzeŜeniem własności, ich oddzielania od innych towarów i oznakowania w sposób umoŜliwiający ich identyfikację.

c) Jeśli towary objęte zastrzeŜeniem własności zostaną sprzedane osobie trzeciej, Kupujący przeniesie na Sprzedającego roszczenie o zapłatę ceny, słuŜące mu wobec nabywcy towarów, w wysokości odpowiadającej wysokości naleŜności Kupującego w stosunku do Sprzedającego. Kupujący jest zobowiązany poinformować dłuŜnika o dokonanym przelewie.

d) Kupujący ma prawo uŜywać towary objęte zastrzeŜeniem własności tylko w ramach prowadzonej przez siebie działalności.

e) Przetworzenie, pomieszanie czy połączenie towarów objętych zastrzeŜeniem własności wymaga pisemnej zgody Sprzedającego.

f) Przetworzenie, połączenie czy pomieszanie towarów objętych zastrzeŜeniem własności z innymi rzeczami ruchomymi skutkuje powstaniem współwłasności Sprzedającego na tych rzeczach ruchomych. Udział Sprzedającego zaleŜy od stosunku wartości towarów objętych zastrzeŜeniem własności do wartości całości.

g) Połączenie towarów objętych zastrzeŜeniem własności z nieruchomościami lub z rzeczami trwale związanym z nieruchomościami w taki sposób, Ŝe towary stają się ich częścią składową, skutkuje powstaniem obowiązku Kupującego do zapłacenia ceny tych towarów zwiększonej o – % ceny brutto.

h) Wyłącza się ustanowienie zastawu na towarach oraz rzeczach wytworzonych z towarów objętych zastrzeŜeniem własności lub dokonanie ich przewłaszczenia na zabezpieczenie.

i) Egzekucja z towarów objętych zastrzeŜeniem własności, ustanowienie na nich zastawu ustawowego lub jakiejkolwiek inne ich obciąŜenie zobowiązuje Kupującego do wskazania zastrzeŜenia prawa własności dla Sprzedającego i natychmiastowego pisemnego powiadomienia Sprzedającego.

j) Sprzedający moŜe w kaŜdej chwili Ŝądać zwrotu towarów objętych zastrzeŜeniem własności.

k) Jakiekolwiek naruszenie powyŜszych postanowień skutkuje powstaniem obowiązku Kupującego do zapłacenia kary umownej w wysokości dwukrotnie przenoszącej wartość towarów objętych zastrzeŜeniem własności.

8. Zapłata ceny.

a) Cena winna zostać zapłacona przed realizacją wysyłki, chyba Ŝe pisemnie uzgodniono inaczej. Jeśli w tym ostatnim przypadku nie wskazano konkretnego terminu, cena winna zostać zapłacona w terminie czternastu dni od dnia wystawienia faktury.

b) Nawet jeśli uzgodniono, Ŝe zapłata ma nastąpić dopiero po realizacji wysyłki, Sprzedający moŜe Ŝądać zapłaty zanim wysyłka zostanie zrealizowana.

c) Dokumenty, w których określony jest termin zapłaty (tj. niniejsze Warunki, faktura/rachunek czy pisemna umowa) stanowią wezwanie do zapłaty w rozumieniu Kodeksu Postępowania Cywilnego.

d) Zapłata nie moŜe być dokonana przy pomocy weksli i/lub czeków.

e) Kupujący nie moŜe dokonać potrącenia wymagalnej wierzytelności słuŜącej mu wobec Sprzedającego z wymagalną wierzytelnością Sprzedającego wobec Kupującego, chyba Ŝe dług został prawomocnie zasądzony na rzecz Kupującego albo Sprzedający w sposób wyraźny uznał dług.

f) W przypadku, gdy Kupujący opóźnia się z zapłatą ceny, wszelkie roszczenia Sprzedającego wobec Kupującego stają się natychmiast wymagalne.

g) W przypadku, gdy Kupujący opóźnia się z zapłatą ceny, odsetki ustawowe naliczane są za kaŜdy dzień opóźnienia.

h) W przypadku, gdy Kupujący opóźnia się z zapłatą ceny, Sprzedający ma prawo wstrzymać się z wykonaniem wszelkich swoich zobowiązań wobec Kupującego, dopóki nie nastąpi zapłata ceny wraz z ustawowymi odsetkami. Sprzedający moŜe ponadto Ŝądać zaliczek na poczet kolejnych wysyłek.

i) Zapłata dokonana do rąk przedstawiciela Sprzedającego nie posiadającego pisemnego upowaŜnienia do inkasa jest bezskuteczna w stosunku do Sprzedającego.

j) Zapłatę uwaŜa się za dokonaną z chwilą wpłynięcia ceny na konto Sprzedającego.

9. Prawa własności intelektualnej.

a) Towary wytwarzane i/lub sprzedawane przez Sprzedającego podlegają ochronie przewidzianej przez polskie i międzynarodowe przepisy o ochronie własności intelektualnej. Kupujący pragnący zarejestrować prawo własności intelektualnej zobowiązany jest skontaktować się w tej sprawie ze Sprzedającym.

b) W razie realizacji przez Sprzedającego zamówienia zgodnie z przekazanymi przez Kupującego rysunkami, modelami, wzorami lub innymi dokumentami, Kupujący ponosi odpowiedzialność za wszelkie naruszenia praw własności intelektualnej osób trzecich. JeŜeli we wskazanej sytuacji osoby trzecie wystąpią wobec Sprzedającego z Ŝądaniem zaprzestania dalszej produkcji i/lub wysyłki towarów, Sprzedający moŜe – bez sprawdzania uprawnień osoby trzeciej – wstrzymać produkcję i/lub wysyłkę towarów i Ŝądać od Kupującego stosownego odszkodowania.

10. Rękojmia za wady

a) Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Kupującego za prawne i/lub fizyczne wady towarów, za wyjątkiem sytuacji, w których towary są wykorzystywane w innym celu niŜ to przewiduje umowa, bądź opis techniczny towaru, lub, jeśli Kupujący lub osoba trzecia obchodzą się z towarami w nieodpowiedni sposób (np. niewłaściwie lub zbyt długo je składując, uŜywając w sposób sprzeczny z przeznaczeniem towarów lub w nieodpowiednim celu, jeśli miejsce lub technologia stosowania są wadliwe, jeśli zastosowano nieodpowiednie wyroby innych producentów, jeśli towary są wykorzystywane w szczególnych warunkach i/lub dla celów nietypowych w powszechnym obrocie. Sprzedający ponadto nie ponosi odpowiedzialności w sytuacji, gdy towary były oznaczone jako towary drugiej jakości.

b) Jeśli towary są wadliwe, cena ulega odpowiedniemu obniŜeniu lub wadliwe towary zostają wymienione na towary wolne od wad. Wybór metody naleŜy do Sprzedającego.

c) Towary wymienione lub wymienione części towarów stanowią własność Sprzedającego, i powinny zostać dostarczone Sprzedającemu. Koszty dostawy ponosi Kupujący, chyba Ŝe konieczność wymiany wynika z winy Sprzedającego.

d) Sprzedający odpowiada za szkody powstałe wyłącznie z przyczyn tkwiących w towarach, wykorzystanych materiałach lub wynikające z błędów produkcyjnych towarów z zastrzeŜeniem sytuacji wskazanych w punkcie 10a) niniejszych Ogólnych Warunków.

e) Jakiekolwiek dane udostępnione przez Sprzedającego na temat towarów, usług, przeznaczenia towarów itp. mają charakter wyłącznie informacyjny i zawierają jedynie orientacyjne dane i wartości. Nieistotne odchylenia od wzorów lub wcześniejszych partii towaru albo od danych określonych przez Sprzedającego na piśmie jako wiąŜące, nie dają podstaw do podnoszenia roszczeń z tytułu rękojmi, chyba Ŝe zachodzi raŜąca sprzeczność z przeznaczeniem towarów określonym w pisemnej umowie.

f) Kupujący jest zobowiązany zbadać towary pod kątem ich przeznaczenia i moŜliwości zastosowania dla swoich celów. Brak takiego badania skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności Sprzedającego. Koszty badania ponosi Kupujący.

g) JeŜeli nie uzgodniono inaczej na piśmie, Sprzedający nie gwarantuje, iŜ towary odpowiadają zagranicznym normom i przepisom.

11. Reklamacja w ramach rękojmi.

a) Reklamacja powinna być złoŜona na piśmie niezwłocznie po realizacji wysyłki wadliwych towarów. Reklamacja złoŜona po upływie dwunastu godzin od realizacji wysyłki zostanie przyjęta przez Sprzedającego jedynie w razie podania przez Kupującego przyczyn stanowiących wiarygodne uzasadnienie zaistniałego opóźnienia. Wysyłkę uznaje się za zrealizowaną z chwilą podpisania dokumentów wysyłki przez przewoźnika, Kupującego lub jego przedstawiciela.

b) Reklamacja złoŜona po wmontowaniu, dalszym przetworzeniu lub zbyciu wadliwego towaru nie będzie uwzględniona przez Sprzedającego.

c) Kupujący jest zobowiązany do wysłania Sprzedającemu listem poleconym pisemnego protokołu reklamacyjnego, zawierającego dokładny opis stwierdzonych wad oraz wszystkich dokumentów niezbędnych do identyfikacji towaru i konkretnej wysyłki.

d) Reklamacja skierowana do przedstawicieli Sprzedającego jest bezskuteczna.

12. Gwarancja jakości

a) Sprzedający gwarantuje jakość towarów z zastrzeŜeniem poniŜszych postanowień.

b) Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, w sytuacji, gdy towary są wykorzystywane w innym celu niŜ to przewiduje umowa, bądź opis techniczny towaru lub, jeśli Kupujący lub osoba trzecia obchodzą się z towarami w nieodpowiedni sposób (np. niewłaściwie lub zbyt długo je składując, uŜywając w sposób sprzeczny z przeznaczeniem towarów lub w nieodpowiednim celu), jeśli miejsce lub technologia stosowania są nieodpowiednie, jeśli zastosowano nieodpowiednie wyroby innych producentów, jeśli towary są wykorzystywane w szczególnych warunkach i/lub dla celów nietypowych w powszechnym obrocie. Sprzedający ponadto nie ponosi odpowiedzialności w sytuacji, gdy towary były oznaczone jako towary drugiej jakości.

c) Sprzedający dokona naprawy lub wymiany wadliwych towarów na nowe, wolne od wad. Wybór metody naleŜy do Sprzedającego. Obowiązki gwarancyjne Sprzedającego powstają jedynie wtedy, gdy wady ujawniły się w przeciągu sześciu miesięcy od realizacji danej wysyłki. Wysyłkę uznaje się za dokonaną z chwilą podpisania dokumentów wysyłki przez przewoźnika, Kupującego lub jego przedstawiciela.

d) Wymienione towary lub wymienione części towarów stanowią własność Sprzedającego i powinny zostać dostarczone Sprzedającemu. Koszty dostawy ponosi Kupujący, chyba Ŝe konieczność wymiany wynika z winy Sprzedającego.

e) Sprzedający ponosi odpowiedzialność tylko w sytuacji, gdy wada wynikła wyłącznie z przyczyn tkwiących w sprzedanych towarach. Sprzedający odpowiada za towary dostarczone przez jego kooperantów i podwykonawców jedynie w zakresie gwarancji udzielonej przez tych kooperantów i podwykonawców. Przeniesienie na Kupującego praw z gwarancji udzielonej przez kooperantów i podwykonawców uwaŜa się za wypełnienie przez Sprzedającego jego obowiązków gwarancyjnych w powyŜszym zakresie.

Tutaj można znaleźć aktualne ogólne warunki dostawy i płatności jako pliki do pobrania.

Ogólne warunki umów

Marka grupy Freudenberg.
Kontakt

Jesteśmy tutaj aby pomóc. Wypełnij formularz i prześlij nam swoje zapytanie, żebyśmy mogli zacząć.

Przesyłając wypełniony formularz, potwierdzam, że zostałem poinformowany o przetwarzaniu moich danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności Chem-Trend.